Dzienne archiwum: 3 lutego 2015

Typy przestępstw seksualnych – rozwinięcie

Oprócz przestępstw seksualnych objętych tym katalogiem w kodeksach rozlicznych krajów figurują przepisy o innych przestępstwach seksualnych, jak np. prostytucja (w niektórych stanach USA), cudzołóstwo (złamanie małżeństwa w RFN nawet w projektach nowego kodeksu karnego – por. Kofka, 1963). Wszelako te i podobne typy przestępstw seksualnych można na razie pominąć jako relikty przeszłości.

Czytaj dalej

Balon wprowadzony do wnętrza jaja

Ponieważ w tych warunkach nie ma możności rozwiązania drogą cięcia cesarskiego, przeto do Ryc 16? przebicie pęcherza pIodowego wyboru pozostają nastę- Wstawiająca się główka uciska odklejoną część pujące sposoby: przebicie łożyska.

Czytaj dalej

Koordynacyjna funkcja zalotów

Koordynacyjna funkcja zalotów nabiera szczególnego znaczenia u zwierząt, u których nie istnieją wewnętrzne mechanizmy regulujące owulację (ryby, ptaki).

Czytaj dalej

Formacje myślowe w rozwoju seksualnym

Jak się wydaje, rozwojowi seksualnemu człowieka towarzyszą następujące po sobie chronologiczne „formacje myślowe” udzielające poparcia zachowaniem: standaryzacja socjotechniczna społeczeństw pierwotnych, ideologiczno-polityczne (z odwołaniem do religii i filozofii) uzasadnienia etyki seksualnej, często zawarte w normatywnych elementach ról społecznych, opierające się na priorytecie rozumu (od chrystianizmu do freudyzmu) i wreszcie współczesne, estetyczno-humanistyczne poszukiwania ekspresji – mniej czy bardziej wszechstronnej.

Czytaj dalej

Chemiczna budowa chromosomów

Pod względem chemicznym chromosomy składają się z dwóch zasadniczych substancji: kwasu dezoksyrybonukleinowego – DNA oraz histonu (białka). Te dwie substancje, znajdujące się mniej więcej w tej samej ilości, tworzą około 90% masy większości chromosomów. Pozostałe 10% – to białka inne niż histony oraz mała ilość kwasu rybonukleinowego (RNA).

Czytaj dalej

Zdanie A. Majdy

Konkluzja generalna z tych rozważań jest następująca: będzie rzeczą bardzo trudną, jeśli nie wręcz niemożliwą, zajmowanie się w tym opracowaniu naukowymi, i tylko naukowymi, podstawami i zasadami wychowania seksualnego, jako że samo wychowanie seksualne jest nadmiernie uwikłane w koncepcje filozoficzne, światopoglądowe i etyczne nie mające charakteru prawd nadających się do naukowej weryfikacji i uzasadnienia. Nie oznacza to bynajmniej, że w zakresie teorii i organizacji wychowania seksualnego nie ma w ogóle tez i twierdzeń naukowo zba-

Czytaj dalej

Salpingografia

Salpingografia jest metodą nadającą się do stosowania wyłącznie w zakładach przez odpowiednio przygotowanych specjalistów. Nie wymaga ona- znieczulenia, chyba w przypadkach, kiedy rozszerzenie szyjki jest konieczne i szczególnie bolesne. Podobnie jak przedmuchiwanie jajowodów, ważną rolę odgrywa w salpingografii czas, w jakim zabieg ten ma być wykonany. W zasadzie najkorzystniejszy jest okres między 8-14 dniem po miesiączce, a najnieodpowiedniejsze są dni przed miesiączką.

Czytaj dalej