Dzienne archiwum: 9 lutego 2015

Często podstęp jest połączony ze stosowaniem przemocy lub groźby

Powstaje ogólne pytanie, czy działanie za pomocą podstępu powinno być traktowane, jak to czyni art. 168 kodeksu, na równi z przemocą lub groźbą. Działanie pod wpływem błędu uważa się przy pewnych uwarunkowanych za przejaw niemożności informacyjnej. Człowiek postępuje tak, a nie inaczej, bo nie ma możliwości zdobycia informacji o okolicznościach rozstrzygających o decyzji wyboru. Taka niemożność informacyjna jest do pewnego stopnia podobna do niemożności energetycznej (przymusu fizycznego), bo wyboru dokonujemy zawsze na podstawie posiadanego zasobu informacji. Otóż zrównanie sprawcy podstępu z człowiekiem, który stosuje przemoc w celu zaspokojenia własnego popędu seksualnego, będzie słuszne jedynie wówczas, gdy zachodzi absolutna niemożność informacyjna, krę- pująca całkowicie wolność wyboru. W każdym razie dla oceny, czy należy sprawcę działania podstępnego uważać za winowajcę zgwałcenia, niezbędna jest interwencja ocen moralno-społecznych oraz ustalenie pełnej niemożności informacyjnej.

Czytaj dalej

RECEPTYWNOŚĆ SEKSUALNA SAMICY

Przez receptywność seksualną samicy będziemy rozumieć jej zachowanie umożliwiające samcowi skuteczną kopulację. Celem biologicznym receptywności seksualnej jest ograniczenie kopulacji do tej fazy cyklu płciowego, w czasie której w drogach rodnych znajduje się gotowe do zapłodnienia jajo, bądź też do takiej sytuacji, w której jajo takie może być w każdej chwili wydalone do dróg rodnych (owulacja prowokowana) pod wpływem konsumacyjnego aktu seksualnego. Dopuszczenie do kopulacji w takich jedynie wypadkach gwarantuje dostanie się nasienia do dróg rodnych samicy w okresie czasu zapewniającym optymalne warunki do zapłodnienia. Brak zabezpieczenia, jakim jest receptywność seksualna, prowadzić może do sytuacji, w której dochodziłoby do wydalenia za- pasów nasienia do dróg rodnych samicy w chwili nieodpowiedniej (brak dojrzałego jaja). Samice nie dopuszczają samców do kopulacji poza okresem receptywności, a na podejmowane przez nich próby krycia reagują awersyjnie – wokalizacją, odpychaniem, gryzieniem.

Czytaj dalej