Miesięczne archiwum: Luty 2015

Jak pocieszać lekarza? Część 2

Mówimy: „Jak mówi przysłowie, doktorze? Lepiej później niż nigdy”. Leżąc na łóżku po operacji, w czasie której zostaliśmy uśpieni:

Czytaj dalej

Ogólna ocena zjawiska przestępczości seksualnej część 2

Wielu wybitnych myślicieli (do których należy zmarły przed kilku laty znakomity filozof współczesny T. Adorno) uważa, że interwencję represji karnej trzeba ograniczać do tych tylko zachowań jednostki, w których przejawia się przemoc, gwałt, gdy naprawdę zostaje wyrządzona człowiekowi realna krzywda fizyczna czy moralna, gdy czyny sprawców poważnie zakłócają układ stosunków społecznych. Natomiast do sfery dobrowolnych intymnych stosunków między ludźmi dorosłymi prawo karne nie powinno się wtrącać. Istnieje bowiem zastrzeżona sfera wolności osobistej, w której jednostka rozstrzyga swe konflikty wewnętrzne nie tylko w drodze wolnego wyboru, lecz nawet na mocy „moralności osobistej”, jeżeli swoim postępowaniem nikomu uszczerbku nie przynosi.

Czytaj dalej

Poziom centralny

Poziom ponadprzysadkowy. Ośrodki, z których pochodzą sygnały pozapodwzgórzowe, znajdują się w różnych punktach centralnego układu nerwowego, zwłaszcza w układzie limbicznym, ciele migdałowatym i hipokampie. Istnieje tu regulacja andrenergiczna: noradrenalina stymuluje czynności ośrodków, serotonina – działa na nie hamująco (Bliss i wsp., 1972).

Czytaj dalej

Grupy pacjentów z zaburzeniami potencji

Do grupy pacjentów z zaburzeniami potencji i objawami maniakslno- -depresyjnymi należało 27 osób. Charakterystyczne objawy choroby wysuwały się na plan pierwszy zaburzenia potencji wymieniono jedynie marginesowo lub w ogóle nie ujawniano ich przed lekarzem. Dopiero przy obiektywnych rejestracjach i dokładniejszym wywiadzie można było stwierdzić impotencję. Najczęściej skarżyli się na impotencję ci, którzy ulegali zespołom depresyjnym. Także schizoirenicy przy omawianiu objawów choroby nie ujawniali impotencji.

Czytaj dalej

Choroby weneryczne

Z chorób wenerycznych, z którymi spotykamy się najczęściej w czasie ciąży, jest rzeżączka i kiła. Dwoinki rzeżączki w czasie ciąży mogą zagnieździć się wyłącznie w dolnej części narządu rodnego, czyli w przedsionku i jego gruczołach, w cewce moczowej i kanale szyi. Do wnętrza jamy macicy nie dostają się, gdyż przez zrost doczesnej zagiętej z prawdziwą, jama nie istnieje. Natomiast po porodzie, wobec szerokiego rozwarcia szyi wtargnięcie drobnoustrojów do wnętrza macicy, a przez nią do jajowodów, jest bardzo ułatwione. W pierwszych dniach połogu zakażenie zazwyczaj nie ujawnia się, a dopiero po odrodzeniu się śluzówki i zamknięciu ujść macicy, oraz utrudnieniu odpływu odchodów, zjawia się temperatura i bóle w dolnej części brzucha jako objawy zapalenia jajowodów. W wyjątkowych przypadkach dołącza się zapalenie otrzewnej miednicy małej, które w bardzo szybkim czasie ustępuje. Są opisane rzadkie przypadki ogólnego zakażenia, na tle rzeżączkowym. Rzeżączka nie wpływa na występowanie poronień lub przedwczesnych porodów, ani też na rozwój i życie płodu. Jedynym niebezpieczeństwem, jakie grozi dziecku w czasie przesuwania się przez kanał rodny, jest zakażenie spojówek oka, które w razie pominięcia zabiegu Credego może spowodować następową ślepotę.

Czytaj dalej

Cele wykreślenia osi miednicy

Celem wykreślenia osi miednicy, Hodge i inni podzielili miednicę na 5 płaszczyzn, biegnących równolegle do płaszczyzny wchodu.

Czytaj dalej

Pedagogika

Wreszcie pedagogika musi być i jest głęboko zainteresowana formowaniem poglądu jednostki na świat, kształtowaniem jej postaw moralnych szeroko pojmowanych, unowocześnianiem poglądów młodych ludzi na życie i na przeznaczenie człowieka w tym życiu, na hierarchię wartości (na to, co w życiu najcenniejsze, najważniejsze), na hierarchę celów, które w życiu chce się osiągać, oraz moralną ocenę dróg prowadzących do tych celów. Nie ma żadnej potrzeby szerzej uzasadniać faktu, iż wszelkie wypaczenia w dziedzinie życia seksualnego i erotycznego, anachroniczna lub pseudoawangardowa postawa w zakresie tych spraw znajdują poważne reperkusje w poglądzie na świat jednostki i mogą prowadzić do wypaczenia jej sylwetki moralnej. Będąc bardzo odlegli od tych poglądów, które cały problem moralności sprowadzały do wąsko pojmowanej dziedziny seksu, jesteśmy jednocześnie przekonani, że pedagogicznie niesłuszne, a społecznie niebezpieczne jest całkowite negowanie związku, jaki zachodzi między moralnością a sferą życia seksualnego ludzi. Nie dlatego, że przeżycia z tego zakresu są rzekomo z reguły ujemne moralnie (jak to głosiła tradycyjna etyka katolicka), lecz dlatego, że w trakcie i w wyniku związków erotycznych ludzie wchodzą z sobą w bardzo bliskie i intymne kontakty, w których wzajemne długi i zobowiązania wykraczają poza wąską sferę płciową, a ewentualne nadużycia i nieliczenie się z nimi przez partnera głęboko ich unieszczęśliwiają.

Czytaj dalej

SEKSUALNOŚĆ A NEUROENDOKRYNOLOGIA

Neuroendokrynologia, podobnie jak seksuologia, jest jedną z tych dyscyplin naukowych, które z powodu istoty badanych przedmiotów wysuwają się na pierwszy plan zainteresowań człowieka. Trudno bowiem znaleźć bardziej fascynujące umysł ludzki zagadnienie niż właśnie funkcjonowanie mózgu, a szczególnie związanej z procesami psychicznymi kory mózgowej, natomiast zaspokajanie potrzeb seksualnych – nawet dla ludzi, którym obca wydaje się droga poszukiwań twórczych czy choćby refleksji nad nią – nosi de facto piętno ważnego, choć nie zawsze uświadomionego celu w hierarchii ich dążeń.

Czytaj dalej

Konflikty społeczne i konflikty na tle realizacji życia seksualnego

Całokształt stosunków społecznych, w jakich człowiek żyje oraz nawiązuje więzi emocjonalno-seksualne, może stawać się źródłem konfliktów i zaburzeń. Często bowiem istnieje konflikt między rzeczywistymi stosunkami społecznymi a własnymi możliwościami w sferach uczuciowej i seksualnej. W tych przypadkach działalność seksuologa zmierza nie tylko do usunięcia cierpień u człowieka, ale i do usunięcia źródła tych cierpień. A więc działalność seksuologa, mająca zasadnicze znaczenie dla terapii seksuologicznej, pfzejawia się m.in. w jego aktywności zmierzającej do usunięcia |mankamentów rzeczywistości społecznej, zwalczania przesądów, zmian w stosunkach społecznych i instytucjach społecznych, które przyczyniają się do powstawania konfliktów i zaburzeń uczuciowych oraz seksualnych.

Czytaj dalej

Zaburzenie działania gruczołów dokrewnych

Zbyt częste, a więc skrócone cykle miesięczne są natomiast raczej następstwem zmian chorobowych w narządach rodnych, a przede wszystkim w macicy (mięśniaki macicy, zmiany położenia macicy). Procesy zapalne w obrębie narządów płciowych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie wpływają głównie na obfite krwawienia podczas miesiączek (menorrhagiae). Nie jest to jednak regułą. Nie można bowiem zapominać, że istnieje łączność działania dokrewnego między jajnikami a innymi gruczołami wydzielania wewnętrznego (tarczyca, nadnercza itd.). Zaburzenia w tym zespołowym działaniu gruczołów dokrewnych mogą zatem również wywoływać krwawienia regularne i nieregularne z macicy.

W przypadkach niedorozwoju części rodnych ciała rujopędne pobudzają, jak już wspomniano, do wzrostu macicę, pochwę i jajowody. Niezależnie jednak od tego bezpośredniego działania wpływają one także pośrednio na wzrost części rodnych, sprowadzając przekrwienie w obrębie miednicy małej.

Czytaj dalej

Osobowościowe wyznaczniki zachowania seksualnego

Traktując osobowość jako zwartą strukturę cech i właściwości psychicznych przyjmujemy równocześnie, że każde zachowanie człowieka wiąże się z tą strukturą. Wszelkie próby wyróżniania seksualnych i poza- seksualnych cech osobowości były sztuczne i prowadziły do nieporozumień. Nie oznacza to jednak, że udział poszczególnych cech osobowości w zachowaniu seksualnym jest równomierny. Wydaje się, że szczególną rolę w tych zachowaniach odgrywają: potrzeba seksualna, cechy emocjonalne oraz umiejętność funkcjonowania społecznego. Potrzebę seksualną należy jednak rozpatrywać na tle innych potrzeb, uwzględniając ich hierarchię i nawyki w sposobie zaspokajania. Trudno także wyobrazić sobie realizację potrzeby seksualnej w całkowitym oderwaniu od sfery emocjonalnej. Nawet w przypadku osób, które skłonne byłyby preferować tzw. cool sex, nie ma pełnego wyeliminowania przeżyć emocjonalnych, a jedynie ich przekonstruowanie, polegające na rozbudowaniu przeżyć osobistych, jednostkowych, a ograniczaniu więzi emocjonalnej z partnerem. Zdrowa osobowość (chociaż trudna do obiektywnego zdefiniowania) charakteryzuje się ograniczonymi do minimum zakłóceniami w procesach regulacyjnych. Oznacza to, że potrzeba seksualna powinna być wkomponowana w strukturę osobowości w taki sposób, aby nie zakłócała przebiegu poszczególnych procesów psychicznych i nie była równocześnie jakimś wyodrębnionym fragmentem osobowości. Podobnie zachowanie seksualne powinno być jedną z form zachowań społecznych człowieka.

Czytaj dalej

PRZEBIEG ZAPŁODNIENIA

Ze zjawiskiem tym spotykamy się również u dziewic w okresie dojrzałości płciowej, których niepodatna błona clziewicza uniemożliwia wprowadzenie do pochwy palca podczas badania, a obawa przed ewentualnym urazem wyzwala bolesny skurcz mięśni.

Zmiany zapalne sromu i pochwy, pęknięcia błony śluzowej i drobne owrzodzenia odgrywają dużą rolę w powstawaniu pochwicy, mogą być jednak również jej następstwem. Stan ogólnego rozdrażnienia, jaki – wcześniej lub później – powstaje wobec niemożności spółkowania mimo wielokrotnych prób, przyprawia kobiety o poważne przypadłości nerwowe, którym towarzyszą często bóle w krzyżu, upławy, parcie na mocz oraz na stolec.

Rozpoznanie pochwicy nie sprawia trudności, wykrycie jednak przyczyny, która ją wywołuje, nie jest rzeczą łatwą i z tego powodu rokowanie jest zawsze niepewne. Czytaj dalej

ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ I M1ĘŚNIÓWK1 TRZONU MAGICY

Zapalenia błony śluzowej i mięśniówki trzonu macicy są wywołane przez te same czynniki co i nieżyty części pochwowej. Zakażenie dwoinkami Neissera i w tym przypadku odgrywa główną rolę.

Czytaj dalej

CIĄŻA MNOGA

Ciąża mnoga u ludzi nie jest 'zjawiskiem rzadkim i jakikolwiek uważamy ją za fizjologiczną, to jednak przebieg ciąży i porodu bywa dość często powikłany. Według obliczeń statystycznych, ciążę bliźniaczą obserwujemy przeciętnie raz na 80 porodów, z trzema płodami raz na 80 , czworaczą raz na 80 itd. Piśmiennictwo' lekarskie niejednokrotnie podaje opisy porodów pięcioraczych, a nawet szęścioraczych. Ciąża mnoga częściej występuje w krajach północnych niż południowych. Najczęściej obserwujemy ją u wieloródek pomiędzy 25 a 29 rokiem życia. Bliźnięta ciąży mnogich, płci jednakiej występują w 63,1% nato-miast różnej w 36,9%, wśród ws-zystfcLch ciąży mnogich. Skłonność do ciąży mnogiej jest w pewnych rodzinach dziedziczną i zostaje przekazywana nie tylko kobietom, lecz i mężczyznom. Że u pewnych kobiet istnieje zdolność dziedziczna jajników do produkowania kilku jaj jednocześnie, ma swoje uzasadnienie, natomiast czemu przypisać przekazywanie tych cech meżezyźnie, dotychczas nie wiadomo. Znany jest fakt, że skłonność do ciąży mnogiej w tej samej rodzinie z biegiem pokoleń wzrasta i to tym bardziej, jeżeli oboje małżonkowie pochodzą z tego rodzaju rodzin. tyczne). Ostatnio przeprowadzane doświadczenia na zwierzętach wykazują, że bliźnięta jednojajowe mogą powstać zależnie od warunków opóźniających wzrost zapłodnionego jaja, przez co zamiast jednej, rozwijają się dwie tarcze zarodkowe. Jeśli podział tarcz nie będzie zupełny, powstają wówczas potworki o różnym stopniu zespolenia między nimi. Bliźnięta dwujajowe występują w 85%, a jednojajowe w 15%.

Czytaj dalej