Etologia obniżenia i wypadnięcia części rodnych kobiety

Brzegi tych owrzodzeń są grube i twarde, często pokryte pokładami zmacero- wanego nabłonka i łatwo krwawią przy dotknięciu. Część pochwowa jest gruba, obrzękła i czasem bardzo twarda wskutek przerostu tkanki łącznej. Zmiany przerostowe w części nadpochwowej macicy, umożliwiające wydłużenie się tego narządu w niektórych przypadkach niezupełnego jego wypadania, są nieprawidłowością, która z reguły występuje, wskutek obsunięcia się szyjki macicy ku dołowi przy niewielkim obniżeniu się samego trzonu. Mogą or. e jednak wyjątkowo istnieć już przed wypadnięciem macicy jako wada wrodzona, a uwydatniać się dopiero w wyniku tego przemieszczenia. Jest rzeczą znamienną, że w przypadkach wrodzonego wydłużenia szyjki przerostowi ulega tylko łączno- tkankowe i mięśniowe utkanie macicy, podczas gdy gruczoły błony śluzowej i nabłonek płaski części pochwowej nie wykazuje ani śladów hipertrofii, ani też hiper- plazji.

Uchyłek pochwowy prostnicy (prostocele) jest najrzadszą ze wszystkich postaci wypadnięcia. Zwykle bowiem, kiedy tylna ściana pochwy ulega wynicowaniu, oddziela się ona od odbytnicy, tak że ta nie ulega przemieszczeniu ku dołowi.

Jest to możliwe dńęki luźnemu połączeniu łącznotkankowemu, jakie istnieje międiy prostnicą i dolną częścią tylnej ściany pochwy. Na to, by doszło do pochwowego uchyłka odbytnicy, połączenie to musi być silniejsze, jak to się zdarza np. w następstwie przebytych zapaleń tkanki łącznej tej okolicy (po pęknięciu krocza).

Etiologia. W etiologii obniżenia i wypadania części rodnych kobiety główną rolę odgrywa upośledzenie lub osłabienie układu utrzymującego macicę w typowym położeniu, a więc przede wszystkim mięśniowej przepony miedniczej, która pod- piera ją od dołu, a następnie zespołu elastycznych stref zagęszczeń tkanki łącznej miedniczej (retinaculum), pośród których macica jest jakby zawieszona. Obrażenia porodowe i ciśnienie oddziaływające na dno macicy od góry są również ważnym czynnikiem w powstawaniu tych przemieszczeń ku dołowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *