Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

Schorzenia mózgu

W pewnych schorzeniach mózgu, np. w razie guzów płata czołowego, trafiają się czasami stany płciowego podniecenia i objawy wzmożonej czynności jajników. Choroby umysłowe przebiegają często z zaburzeniami cyklu miesięcznego. Polegają one nie tyle na występowaniu obfitych krwawień miesięcznych, ile raczej na skąpym miesiączkowaniu lub zatrzymaniu się miesiączek na pewien czas. W schizofrenii skąpe miesiączkowanie i zatrzymanie się miesiączek zdarza się szczególnie często i łączy się niekiedy ze stanami niedorozwoju części rodnych. Ale i w stanach okresowego przygnębienia (psychosis maniacalis depressiva) zaburzenia miesiączkowe nie są rzadkie. Pomieszanie ogólne (paranoia), stany niedołęstwa (imbecilitas), psychopatie histeryczne oraz psychozy zwyrodnieniowe wpływają prawdopodobnie na czynnościowe zmiany w kobiecych narządach rodnych jedynie w bardzo nieznacznym stopniu.

Czytaj dalej

Okres przekwitania u kobiety

Okres przekwitania u kobiety cechuje się dość wielką różnorodnością objawów, które można rozpatrywać nie tylko ze stanowiska ginekologa. Jednym z najczęstszych objawów, na który skarżą się kobiety w czasie przekwitania, są zaburzenia naczynioruchowe, powodujące poty, zawroty i bóle głowy, uderzenia krwi do głowy, uczucie ucisku i głuchego bólu w krzyżu, w okolicy serca itp. Zdarzają się również, chociaż rzadziej, dolegliwości jelitowe i zaburzenia czucia. Wskutek osłabienia czynności jajników uzyskują wpływ inne gruczoły wewnętrznego wydzielania, zwłaszcza antagonistyczne, jak np. przysadka mózgowa lub nadnercze. Działanie ich doprowadza do zwiększenia się napięcia układu

Czytaj dalej

Powstawanie ropniaka jajowodu

Powstawaniu ropniaka jajowodu towarzyszą częste zmiany zapalne w narządach sąsiednich, co prowadzi w następstwie do wytworzenia się zrostów łącznotkanko- wych między jajowodem i jego otoczeniem, do unieruchomienia jajowodu i zlepienia się jego z jajnikiem w jedną całość. Treść ropniaka dzięki brakowi połączenia z ogniskami zakażenia może po pewnym czasie ulec wyjałowieniu, a sama ropa, zrazu gęsta – zmienia się w płyn surowiczo-ropny. Jest rzeczą zrozumiałą, że opisane zmiany powodują zniekształcenie jajowodu i jego przemianę w twór o wyglądzie zbliżonym do kulistego lub jajowatego, który badaniem oburęcznym wyczuwa się jako guz.

Czytaj dalej

Działanie sulfanilamidów

Działanie sulfanilamidów polega z jednej strony na zwiększeniu właściwości obronnych ustroju wskutek pobudzenia tkanek do wzmożonej obrony przed zakażeniem dwoinkami rzeżączki, z drugiej – na osłabieniu gor.okoków (zahamowaniu ich wzrostu). Z tych względów dodatni wynik leczenia rzeżączki tym sposobem uzależniony jest od pewnych warunków anatomicznych, które umożliwiają przedostanie się sulfanilamidów w odpowiednim „stężeniu“ do miejsca, gdzie te mają działać na drobnoustroje chorobotwórcze, a także od odpowiedniego stanu samych tkanek, które muszą być zdolne do zmobilizowania środków obronnych, koniecznych do zwalczenia zakażenia. I tak otorbione guzy zapalne (np. przydatków macicy) oraz przewlekłe stary zapalne przymacicza są często odporne na leczenie sulfan ił amidami ze względu na utrudnione wchłanianie tego leku lub poważne, miejscowe zmiany anatomiczne, które powstały już przed zastosowaniem tego rodzaju chemoterapii. Czytaj dalej

PRZEROST ROZLANY SUTKA

Przerost rozlany sutka jest sprawą chorobową o nieznanej etiologii, polegającą na nadmiernym rozwoju gruczołowej i łącznej tkanki jednego lub dwu sutków. Rozmiary ich w niektórych przypadkach robią wrażenie potwornych.

Czytaj dalej

WYNIKI BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH

Można ustalić schemat powstawania zmian morfologicznych w ślimaku, będących wynikiem ototoksycznego działania antybiotyków [22, 31, 38, 68], Jako pierwsze ulegają uszkodzeniu komórki rzęsate zewnętrzne zakrętu podstawowego, które są bardzo wrażliwe na działanie także innych czynników uszkadzających, np. urazu lub niedotlenienia (ryc. 29.1). Uszkodzenie tych komórek, przy dalszym podawaniu antybiotyku, obejmuje zakręty wyższe i przesuwa się w kierunku szczytu ślimaka. Degeneracja komórek rzęsatych wewnętrznych postępuje w przeciwnym kierunku od szczytu do podstawy ślimaka i następuje zawsze po uszkodzeniu komórek zewnętrznych.

Czytaj dalej

BIOTRANSFORMACJA LEKÓW – CZĘŚĆ 2

W przebiegu procesów biotransformacji leków, nawet bardzo ograniczonych w pierwszym okresie życia, mogą powstawać produkty toksyczne, czasami o dużej aktywności, które dla rozwijających się tkanek stanowią znacznie większe niebezpieczeństwo niż dla już ukształtowanych.. Mogą to być albo metabolity końcowe, albo produkty pośrednie. Do znanych reakcji wytwarzających biologicznie czynne metabolity pośrednie należą utlenianie przy atomie azotu z wytworzeniem hydroksyloamin lub N-tlenków oraz powstawanie epoksydów z węglowodorów aromatycznych, zwłaszcza policyklicznych. Te czynne produkty pośrednie wiążą się kowalencyjnie z białkami i kwasami nukleinowymi w komórkach, dając początek takim procesom, jak martwica tkanek, mutageneza i chemiczna karcinogeneza. Stanowią one także substraty dla innych enzymów.

Czytaj dalej

Zatrucia zawodowe

– a)Ołów. Spośród trucizn, szczególnie groźnych, a często używanych w rozmaitych działach przemysłu, na pierwszym miejscu należałoby wymienić ołów. Kobiety ze względu, na ubiór, uczesanie oraz delikatniejszą skórę są bardziej narażone na działanie metalicznego ołowiu niż mężczyźni, dlatego też częściej ulegają zatruciu.

Czytaj dalej

POLIP ŚLUZOWY MAGICY

Teoria ta ma jednak tę stabą stronę, ze przyjmuje z reguły równomierne zluszczanie się uległej martwicy śluzówki podczas miesiączki, podczas gdy właśnie regułą jest miesiączkowanie poszczególnych części śluzówki macicy po kolei, a nie równocześnie.

Czytaj dalej

TYPY ZMIAN HISTOLOGICZNYCH

Pierwsze wykwity w obrębie skóry mogą powstawać już w kilka godzin po zastosowaniu leku. Zmiany są wielopostaciowe i polegają na obecności rumieni, grudek obrzękowych i pęcherzy. Rumienie są kształtu regularnego, owalne lub okrągłe, dobrze odgraniczone od otoczenia, niekiedy o ułożeniu koncentrycznym. Zabarwienie ich jest początkowo żywoczerwone, przechodzi stopniowo w miarę trwania zmian w sino- czerwone lub brunatne (ryc. 27.2). W przypadkach o bardziej ostrym przebiegu w części środkowej wykwitów dochodzi do gromadzenia się płynu wysiękowego i powstawania pęcherzy (erythema muHiiorme bullosum).

Czytaj dalej

Objawy wywoływane przez tyłozgięcie macicy

Czynnikiem ułatwiającym tyłozgięcie trzonu w połogu jest słabe zwijanie się macicy, która wobec tego przez dłuższy czas jest cięższa i w warunkach opisanych może często opadać do jamy Douglasa. Podobnie oddziaływać będą – poza połogiem – guzy rozwijające się w trzonie macicy.

Czynnikiem, który decyduje bezpośrednio o tyłozgięciu macicy, jest utrzymujący się przez czas dłuższy lub też powtarzający się wielokrotnie (podczas wysiłków fizycznych) wzrost ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej wskutek działania tłoczni brzusznej. Bez uprzedniego rozluźnienia więzadeł i połączeń łączr.otkar.kowych, w szczególności więzadeł krzyżowo-macicznych, do ustalenia się tyłozgięcia macicy jednak nie dojdzie.

Wzrost ciśnienia w jamie brzusznej bywa następstwem nie tylko działania tłoczni brzusznej. Może on ujawnić się także w razie istnienia wielkiego guza w jamie brzusznej lub nagromadzenia się dużej ilości wolnego płynu w jamie otrzewnej.

Czytaj dalej

OSKRZELA

Polekowa dychawica oskrzelowa. Wiele leków może wywołać objawy identyczne z punktu widzenia klinicznego z napadem dychawicy oskrze- lowej. Objawy pozapiucne, jak zapaść obwodowa i objawy skórne, wchodzą w skład reakcji ogólnoustrojowej typu wstrząsu anafilaktycznego. Trudno wymienić wszystkie leki, które mogą być przyczyną tej reakcji, ale najczęściej dotyczy to niesteroidowych leków przeciwzapalnych, radiologicznych środków cieniujących, antybiotyków, sulfonamidów i innych, Ostatnio w związku ze stosowaniem diazepamu w premedykacji obserwowano po dożylnym wstrzyknięciu 5 – 10 mg tego leku u osób bez cech atopii objawy przypominające napad dychawicy oskrzelowej. Diazepam jako lek uspokajający stosunkowo mało upośledza czynność ośrodka oddechowego i dlatego jest szeroko stosowany w praktyce anestezjologicznej.

Czytaj dalej

Badanie bakteriologiczne

Badanie bakteriologiczne ułatwia w dużym stopniu stwierdzenie, czy wydzielina pochwy jest kowego, zawiera u kobiety zdrowej wyłącznie laseczniki pochwowe Dóderleina, Gram-dodatnie prątki rozmaitej długości, które wytwarzają kwas mlekowy z glikogenu rozpadłych komórek nabłonkowych śluzówki. Bakterie Dóderieina, glikogen i kwas mlekowy odgrywają dużą rolę w procesie chroniącym pochwę przed zakażeniem. Ten proces samoistnego oczyszczania się pochwy sprawia, że drobnoustroje chorobotwórcze, nawet w razie wtargnięcia ich tą drogą do organizmu, zostają unieszkodliwione, a działanie ich unicestwione.

Czytaj dalej

Metropatia

Metropatia jest przyczyną pokaźnego odsetka (około 25%) nieregularnych krwawień z macicy, spotykanych w okresie dojrzałości płciowej kobiet. Schorzenie to zdarza się w każdym wieku w tym okresie, aczkolwiek najczęściej w latach od czterdziestu do czterdziestu pięciu i to raczej u wicloródek.

Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz